Obec Skořice
ObecSkořice

Vyvážení septiků a jímek

Jan Panuška - Příkosice

Michal Krejdl - Spálené Poříčí

 • tel.: 773 280 539
 • vývoz septiků, žump a jímek v okolí Spáleného Poříčí, Blovic, Nezvěstic a Rokycan. Savice o délce 20 metrů a fekál na 8 kubíků. Kontejnerová doprava. Vozidlo MAN s fekálem o objemu 3,2 kubíku. Menší rozměry vozidla vhodné do hůře přístupných míst.
 • více info a kalkulace ceny po telefonické domluvě

Václav Košař – Dobřív

 

Užitečné informace:

Novela zákona o vodách č.113/2018 Sb. §38 odst.8

Kdo akumuluje vody v bezodtokové jímce je povinen:

 • zajišťovat zneškodňování odvozem na ČOV
 • na výzvu VU nebo ČIŽP předložit doklady o odvozu odpadních vod za poslední 2roky. ( účinnost 1.1.2021) Odběratel, dopravce, místo, množství, ČOV

Odvoz může provádět jen provozovatel ČOV nebo osoba oprávněná. 

 

Sankce Kontrolní činnost VÚ a ČIŽP od 1.1.2022 –posouzení obsahu jímky

Záznam o kontrole zasílat na OOV

 • Pokud vlastník bezodtokové jímky nepředloží doklad o odvozu odpadních vod pokuta do     20 000,- Kč
 • Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba nepředloží doklad o odvozu odpadních vod z jímky pokuta do 100 000,- Kč
 • Pokud osoba provádějící odvoz odpadních vod z bezodtokových jímek nevydá doklad pokuta do 50 000,-Kč
 • Pokud osoba provádějící odvoz odpadních vod z bezodtokových jímek likviduje odpadní vody mimo ČOV pokuta do 50 000,- Kč 

https://www.zakra.cz/blog/pokuta-za-septik-a-zumpu-a-jak-se-ji-vyhnout#blog-title-7

Jak se od sebe liší žumpa, septik a domovní ČOV? A co je pro vaše účely nejvhodnější?

Jak vyřešit likvidaci odpadních vod, pokud není k dispozici kanalizace? Majitelům rekreačních objektů i trvale obydlených rodinných domů se nabízí hned tři možnosti – žumpa, tříkomorový septik a domovní čistírna odpadních vod. Jak se od sebe tato řešení liší a které z nich je pro vás to nejvhodnější?

Co je žumpa
 • žumpa neboli bezodtoká jímka je nepropustná nádrž z plastu či betonu, která se tradičně umisťovala na pozemek. Odpadní vody z domácnosti natékají přímo do nádrže, odkud je jednou za čas odčerpá přivolaný fekální vůz. Ten je dopraví až do centrální čistírny odpadních vod, kde teprve dojde k jejich přečištění.    

Vývoz žumpy

 • jak jste jistě pochopili, bez pravidelného vývozu se žumpa neobejdete. Zároveň se ale jedná o její největší slabinu – nejen že hrozí kontaminace spodních vod nahromaděnými splaškami a z jímky se line nepříjemný odér, za vývoz žumpy navíc platíte poměrně vysoké částky. 
 • jedna návštěva fekálního vozu vás v závislosti na objemu jímky vyjde na 800–3 500 korun. V grafu pak vidíte, za jak dlouho se naplní jímka o objemu 4 kubíky (4 000 litrů) za předpokladu, že jedna osoba denně vyprodukuje přibližně 120 litrů odpadních vod. 
 • snadno tak dojdete ke zjištění, že v případě dvou osob bude třeba jímku o objemu 4 kubíků nechat vyvézt po 20 dnech. Jestliže se počet osob zvýší na 4, fekální vůz u vás bude parkovat už po 10 dnech. Jen za vývoz jímky tak za pouhý měsíc zaplatíte 2 400–9 000 Kč. 
Nový zákon o žumpách
 • od ledna 2021 má každý vlastník bezodtoké jímky povinnost uschovávat si doklady o tom, kolik odpadu z jejich žumpy fekální vůz odvezl. V případě, že požadované potvrzení nebude schopen doložit, hrozí mu pokuta až ve výši 100 tisíc korun. Účelem nově přijatého zákona je zamezit tomu, aby splašky z domácích jímek končily například na polích. 
Jakou velikost žumpu zvolit?
 • jak velkou jímku si pořídit? To záleží na počtu osob v domácnosti a na tom, jak často chcete volat fekální vůz (viz již zmíněný graf). Zatímco k trvale obydleným domům se standardně umisťují jímky o objemu 8 až 15 m³, u rekreačního objektu si většinou vystačíte s menší nádrží o objemu 3 až 8 m³. 
Pořizovací náklady na žumpu
 • cena odpadní jímky se odvíjí od objemu nádrže a použitého materiálu. Levnou variantou je plastová jímka, zatímco za betonovou nádrž si logicky připlatíte. Cenové rozpětí je tak poměrně široké a pohybuje se od 8–70 tisíc korun. 
Je potřeba stavební povolení na jímky?
 • jímka se dle zákona nepovažuje za vodní dílo, proto k její stavbě nepotřebujete povolení. Jediné, co se od vás očekává, je ohlášení stavby dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
Výhody a nevýhody žumpy
 • relativně nízké pořizovací náklady (v případě obyčejné plastové nádrže)
 • ke stavbě stačí ohlášení na stavebním úřadě
 • bez nutnosti rozboru odpadních vod
 • vysoké náklady na vývoz žumpy
 • zápach při čerpání odpadních vod
 • nutnost dokládat vyvážení jímky
 • nehodí se k trvale obydlenému objektu 

Co je a jak funguje septik

 • septik si můžete představit jako nádrž oválného či hranatého tvaru, uvnitř které se nacházejí tři komory. Těmi postupně protékají odpadní vody z domácnosti, které jsou průběžně zbavovány nečistot a kalu. 

Sám o sobě se tříkomorový septik příliš neliší od již zmíněné bezodtoké jímky. Jakmile za něj ale umístíte filtr, účinnost čištění odpadních vod se výrazně zvýší a lze s nimi nakládat stejně jako v případě domovní čistírny. Co to znamená? 

Přečištěné odpadní vody ze septiku můžete buď:

 • likvidovat do dešťové kanalizace nezakončené centrální čistírnou odpadních vod,
 • likvidovat do povrchových vod (rybník, řeka nebo jiný vodní tok v okolí),
 • likvidovat do podzemních vod neboli zasakovat přímo na pozemku,
 • nebo použít k zálivce zahrady.
Vývoz septiku
 • přestože přečištěné odpadní vody nezůstávají díky přídavnému filtru v septiku, v průběhu času se v něm hromadí kal, který je třeba jednou za čas nechat opět odčerpat fekálním vozem. Zpravidla k tomu ale nedochází častěji než 1–2× do roka, samozřejmě v závislosti na objemu septiku. Cena za vývoz septiku se opět pohybuje kolem 800–3 500 korun

 

Jak vybrat tříkomorový septik
 • tříkomorový septik vybírejte s ohledem na počet osob, které danou domácnost obývají. Pro běžnou čtyřčlennou rodinu si vystačíte se septikem o objemu 4 m³. Pokud za něj dosadíte filtr, vývoz septiku budete řešit pravděpodobně jen jednou ročně.
Projekt a povolení septiku
 • na rozdíl od žumpy je septik vodním dílem, proto k jeho stavbě potřebujete jednak projekt a jednak stavební povolení. Jestliže hodláte přečištěné odpadní vody likvidovat vsakem na pozemku nebo je chcete využít k zálivce zahrady, musíte si sehnat také kladný hydrogeologický posudek

Pro následné získání povolení septiku platí stejná pravidla jako v případě povolení domovní čistírny odpadních vod. V roce 2024 končí možnost povolení ohláškou. Do budoucna je tedy možné septik povolit pouze formou vodoprávního řízení.

Výhody a nevýhody septiku
 • nízké provozní náklady
 • nízká četnost vývozu septiku (zpravidla 1–2x ročně)
 • bez spotřeby elektrické energie
 • není třeba zajišťovat stálý přísun odpadních vod
 • vysoká účinnost čištění odpadních vod (ve spojení s filtrem)
 • lze ho umístit i k trvale obydlenému objektu
 • přečištěnou vodu lze využít k zálivce zahrady 
 • vyšší pořizovací náklady 
 • nutnost stavebního povolení
 • v případě vsakování přečištěné vody nutnost hydrogeologického posudku 
 • v případě využití přečištěné vody k zálivce zahrady nutnost akumulační nádrže

 

Co je domovní čistírna odpadních vod a jak funguje 

Domovní čistička odpadních vod se, podobně jako septik, skládá ze tří komor, v nichž probíhá mechanicko-biologické čištění odpadních vod. Ty jsou nejprve zbaveny pevných nečistot a následně i organických látek, jejichž rozklad mají na starosti aerobní bakterie sídlící v čističce. Z nádrže poté vytéká voda zbavená až 97 % nečistot, se kterou můžete naložit již zmíněnými způsoby.

Přečištěné odpadní vody z čistírny můžete buď:

 • likvidovat do dešťové kanalizace nezakončené centrální čistírnou odpadních vod,
 • likvidovat do povrchových vod (rybník, řeka nebo jiný vodní tok v okolí),
 • likvidovat do podzemních vod neboli zasakovat přímo na pozemku,
 • nebo použít k zálivce zahrady.
Jak vybrat domovní čistírnu odpadních vod

Výběr domovní ČOV se příliš neliší od výběru septiku. Hlavní roli hraje počet osob, které žijí v dané domácnosti. Od toho se bude odvíjet množství odpadních vod, se kterými si musí čistírna poradit. Každá domácí čistička nese označení, pro kolik takzvaných ekvivalentních osob (EO = osoba, která denně vyprodukuje zhruba 120 litrů odpadních vod) je určena. 

V žádném případě se nevyplatí šetřit a zvolit čističku pro menší počet osob, než kolik jich ve skutečnosti v domácnosti žije. Ostatně každá čistírna je dimenzována pro určité rozpětí osob (například 3–7), což vám výběr usnadní. 

Pořizovací náklady domovní ČOV

Cena domovní čistírny odpadních vod se běžně pohybuje od 30–80 tisíc korun bez DPH. Záleží zejména na tom, co konkrétně od zařízení požadujete.

Projekt a povolení domovní ČOV

Ani v případě domovní ČOV se neobejdete bez projektu a povolení stavby. Uvažujete nad vsakem přečištěných odpadních vod? Pak rovnou volejte i hydrogeologa – jeho posudek bude také nutnou součástí celého administrativního procesu. 

Výhody a nevýhody domovní čistírny odpadních vod
 • nízké provozní náklady
 • nízká četnost vývozu kalu (zpravidla 1–2x ročně)
 • vysoká účinnost čištění odpadních vod (ve spojení s filtrem)
 • ideální řešení k trvale obydlenému objektu
 • možnost zazimování (například na chatě)
 • přečištěnou vodu lze využít k zálivce zahrady a v domácnosti (např. splachování toalety)
 • vyšší pořizovací náklady 
 • nutnost stavebního povolení
 • spotřeba elektrické energie
 • nutnost neustálého přísunu odpadních vod
 • v případě vsakování přečištěné vody nutnost hydrogeologického posudku 
 • v případě využití přečištěné vody k zálivce zahrady nutnost akumulační nádrž

Kam se hodí bezodtoká jímka: 

 • klasická jímka na vyvážení se hodí k objektu, který nelze připojit ke kanalizaci a zároveň je u něj problém získat povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod (například ze septiku nebo domovní ČOV) na pozemku.
 • z ekonomické hlediska pak bezodtoká jímka dává smysl pouze u zřídka obývaných nemovitostí, kde nevzniká příliš častá potřeba vývozu odpadních vod. Před pořízením odpadní jímky si proto dobře spočítejte nejen pořizovací náklady, ale také náklady spojené s jejím vývozem. Pokud přesáhnou investiční náklady na alternativní řešení (v tomto případě tříkomorový septik) v horizontu 10 let, pak se vám jímka nevyplatí.

 

Kam se hodí tříkomorový septik:

 • tříkomorový septik je ideální volbou jak na chatu či chalupu, kde nepobýváte celoročně, tak k trvale obydlenému rodinnému domu. Nespotřebovává elektrickou energii, nevyžaduje stálý přísun odpadních vod a vývoz kalu nemusíte řešit častěji než 2× ročně.

 

Kam se hodí domovní čistička odpadních vod:

 • Domácí čistírna odpadních vod je nejmodernějším řešením ze všech zmiňovaných a nejlépe se hodí k trvale obydleným rodinným domům. Nabízí nejlepší možný způsob přečištění odpadních vod za rozumnou cenu a navíc na pozemku zabírá podstatně méně prostoru než septik s filtrem.

 

POZOR!!!

V roce 2024 končí možnost povolit čističku i septik ohlášením. Jedinou budoucí možností bude povolení vodoprávním řízením.

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
slabý déšť 21 °C 13 °C
úterý 25. 6. jasno 24/11 °C
středa 26. 6. skoro jasno 27/13 °C
čtvrtek 27. 6. déšť 17/13 °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Volně ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Dotace IROP