Obec Skořice
ObecSkořice

Srdečně Vás vítáme na nových stránkách obce Skořice.

Jednací řád zastupitelstva obce

 

Jednací řád zastupitelstva obce

Jednací řád zastupitelstva obce Skořice

 

Zastupitelstvo obce se usneslo podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, na tomto svém jednacím řádu:

 

§ 1

Úvodní ustanovení

 

                1) Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání a průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení, jakož i další otázky.

 

                2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.

 

 

§ 2

Pravomoci obecního zastupitelstva

 

                1) Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 35 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích.

 

                2) Zastupitelstvo obce si dále vyhrazuje rozhodování v následujících otázkách, dle § 84 a § 85 zákona č. 128/2000, náležejících do samostatné působnosti obce:

 

§ 3

Svolávání jednání

 

                1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva měsíce. Zasedání zastupitelstva obce řídí starosta. Svolává je nejpozději 10 dnů přede dnem jednání. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, přednosta okresního úřadu nebo hejtman kraje, starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva nejpozději do 21 dnů od doručení žádosti obecnímu úřadu.

               

                2) O místě, době a navrženém pořadu jednání zastupitelstva obce informuje starosta občany nejpozději do 7 dnů před jednáním zastupitelstva obce, a to na úřední desce obecního úřadu, popř. prostřednictvím místního rozhlasu.

 

 

§ 4

Příprava jednání

 

1)       Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta obce, přitom stanoví zejména:

 

a) dobu a místo jednání

b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů

c) způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany

 

                2) Návrhy starosty, výborů nebo členů zastupitelstva obce se předkládají podle obsahu buď ústně na jednání zastupitelstva obce nebo písemně.

 

2)       Písemné materiály, určené pro jednání zastupitelstva obce, předkládá navrhovatel v počtu 1 ks. výtisků prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 5 dnů přede dnem jednání zastupitelstva obce jeho členům.

 

 

                4) Materiály pro jednání zastupitelstva obce obsahují:

 

a) název materiálu

b) jeho obsah

c) návrh usnesení a důvodovou zprávu

 

                5) Důvodová zpráva musí obsahovat zejména:

 

a) zhodnocení dosavadního stavu

b) rozbor příčin nedostatků

c) odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad

 

                6) Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům  zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

 

 

§ 5

Účast členů zastupitelstva obce na jednání

 

                1) Členové zastupitelstva obce jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.


 

§ 6

Program jednání

 

                1) Program jednání zastupitelstva obce navrhuje starosta obce.

 

                2) Na schůzi zastupitelstva obce mohou být projednány pouze otázky, které jsou součástí programu, a návrhy, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo obce souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení; o něm či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováním.

 

                3) Požádá-li o to písemně člen zastupitelstva obce, projedná se zařazení požadovaného bodu v programu nejbližšího jednání zastupitelstva obce. Nevyhoví-li, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo obce.

 

 

§ 7 

Průběh jednání

 

                1) Schůzi zastupitelstva obce řídí starosta.

 

                2) Starosta řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí starosta zasedání a svolá do 15 dnů nové jednání zastupitelstva obce k témuž nebo zbývajícímu programu.

 

                3) V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť, nechá zvolit návrhovou komisi a dva členy zastupitelstva obce za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.

 

                4) Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů.

 

                5) Zápis z předchozího jednání je při zasedání zastupitelstva obce vyložen k nahlédnutí.

 

                6) Úvodní slovo k hlavním zprávám přednese předkladatel.

 

                7) Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva obce, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

 

                8) Zastupitelstvo obce může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy přesunout body programu nebo sloučit rozpravu ke dvěma i více bodům programu.

 

                 9) Do diskuse se mohou členové zastupitelstva obce přihlásit pouze do konce rozpravy.

 

                10) Ten, jemuž předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.

 

                11) Zastupitelstvo obce se usnáší na omezujících opatřeních podle průběhu jednání:

- nikdo nemůže mluvit v téže věci více než dvakrát

-délka trvání diskusního vystoupení se omezuje na 5 minuta u  předkladatele na 10 minut.

- technické poznámky se zkracují na dobu 3 minut

 

                12) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce; o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

 

§ 8

Příprava usnesení

 

                1) Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva.

 

                2) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání; závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a zastupitelstvu obce předkládá návrhová komise.

 

                3) Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, jiným členům zastupitelstva.

 

§ 9

Hlasování

 

                1) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

 

                2) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo obce hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

 

                3) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.

 

                4) Pokud je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

 

                5) Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo obce na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání zastupitelstva obce přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li  k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, starosta obnoví přerušené zasedání zastupitelstva obce, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh za odmítnutý.

 

                6) Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.

 

                7) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo obce. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.

 

                8) Usnesení zastupitelstva obce, obecně závazné vyhlášky a nařízení obce podepisuje starosta spolu se zástupcem starosty nebo jiným členem zastupitelstva.

 

                9) Zveřejnění usnesení zastupitelstva obce se provádí vyvěšením na úřední desce.

 

§ 10

Dotazy členů zastupitelstva obce

 

                1) Členové zastupitelstva obce mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na jednotlivé členy, na další orgány obce a vedoucí organizací a zařízení zřízených nebo založených obcí a požadovat od nich vysvětlení.

 

                2) Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně; připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.

 

                3) Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta zastupitelstvu obce na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo obce.

 

                4) Dotazy uplatněné na jednání zastupitelstva obce se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u obecního úřadu

 

 

§ 11

Péče o nerušený průběh jednání

 

                1) Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.

 

                2) Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.

 

 

§ 12

Ukončení zasedání

 

                Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání; v těchto případech zasedání svolá znovu do 15 dnů.

 

 

§ 13

Pracovní komise

 

                1) Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo obce zřídit pracovní komise.

 

                2) Do těchto pracovních komisí zastupitelstvo obce volí své členy a podle potřeby další odborníky a experty.

 

                3) Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání zastupitelstva obce.

 

 

§ 14

Organizačně technické záležitosti zasedání

 

                1) O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá obecní úřad. Vede také evidenci usnesení zastupitelstva a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.

 

                2) Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení, návrhy a dotazy, podané při zasedání.

 

                3) V zápisu se uvádí:

 

- den a místo jednání

- hodina zahájení a ukončení

- doba přerušení

- jména určených ověřovatelů zápisu

- jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva

- program jednání

- průběh rozpravy se jmény řečníků

- podané návrhy

- výsledek hlasování

- podané dotazy

- schválené znění usnesení

- další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva obce měly stát součástí zápisu.

 

                4) Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán okresnímu archivu k archivaci.

 

                5) O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

 

 

§ 15

Zabezpečení a kontrola usnesení

 

1)       Starosta obce projedná na zasedání organizační opatření k zabezpečení usnesení zastupitelstva obce.

Starosta obce zajišťuje organizační opatření a případné zabezpečení přijatých usnesení.

 

                2) Výbory zastupitelstva a komise obce opatření sledují a kontrolují výsledky plnění na úsecích, spadajících do jejich působnosti.

 

               

 

§ 16

 

                Jednací řád schválilo zastupitelstvo obce dne 11.11.2002

            Tímto se zrušuje Jednací řád zastupitelstva obce Skořice ze dne 3.6.2002

 

 

                                                                             

  Miloslav Suchý – starosta                                     Milena Veselá - místostarosta 

 


Vyvěšeno dne: 11.11.2002

Svěšeno dne: 28.11.2002

 

zde ke stažení pdf

Zodpovídá: Správce Webu

Obecní úřad

Pověřenec GDPR

        

Záchranný kruh

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

CzechPOINT

CzechPOINT

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuální počasí

dnes, úterý 27. 9. 2022
slabý déšť 11 °C 7 °C
středa 28. 9. déšť 9/6 °C
čtvrtek 29. 9. oblačno 12/6 °C
pátek 30. 9. zataženo 14/8 °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Volně ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Dotace IROP